Đề bài: Soạn Bài Tóm Tắt Văn Bản Tự Sự

Bài làm

I. THẾ NÀO LÀ TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ?

1. Trong cuộc sống hằng ngày, có những văn bản tự sự chúng ta đã đọc nhưng nếu muốn ghi lại nội dung chính của chúng để sử dụng hoặc thông báo cho người khác thì phải tóm tắt văn bản tự sự.

2. Tóm tắt văn bản tự sự có nghĩa là: ghi lại một cách ngắn gọn, trung thành những nội dung chính của văn bản tự sự.

II. CÁCH TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ

1. Những yêu cầu đối với văn bản tóm tắt

a) Văn bản tóm tắt nội dung của văn bản Sơn tinh, thuỷ tinh. Biết được nhờ các nhân vật, sự việc và chi tiết tiêu biểu. Văn bản tóm tắt đã nêu được các nhân vật chính và sự việc chính của văn bản.

loading...

b) So sánh văn bản tóm tắt và văn bản được tóm tắt:

  • Độ dài: văn bản tóm tắt ngắn hơn so với nguyên văn của được tóm tắt.
  • Số lượng nhân vât và sự việc trong văn bản tóm tắt ít hơn, chỉ lựa chon những nhân vật chính và sự việc quan trọng.
  • Lời văn là lời của người tóm tắt.

c) Yêu cầu đối với văn bản tóm tắt:

  • Ngắn gọn, chính xác về nhân vật và sự kiện quan trọng
  • Lời văn của văn bản tóm tắt là lời văn của mình, không phải lời văn của văn bản
  • Ngắn gọn, chính xác về nhân vật và sự kiện quan trọng
Xem thêm:  Soạn văn Bài 34: Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

2. Các bước tóm tắt: Để tóm tắt được văn bản, cần làm những việc:

  • Đọc toàn bộ tác phẩm, nắm được ý tưởng nội dung của tác giả
  • Đọc toàn bộ tác phẩm, nắm được ý tưởng nội dung của tác giả
  • Diễn đạt bằng lời văn của mình những nội dung đã xác định
loading...